TC-Đo lường-Thử nghiệm
# Tên tệp
1 File TCVN 7447-5-54:2015 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54 : Lựa chọn va lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/06/2022 - 05:57:32
,
Lượt xem: 146
2 File Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị điện khác
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 07/06/2022 - 05:48:19
,
Lượt xem: 124
3 File TCVN 7447-5-56:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-56 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Dịch vụ an toàn
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/05/2022 - 03:39:01
,
Lượt xem: 135
4 File TCVN 7447-6:2011 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6 : Kiểm tra
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 25/05/2022 - 03:33:01
,
Lượt xem: 117
5 File TCVN 6592-2 : 2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 : Áptômát
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/05/2022 - 08:24:21
,
Lượt xem: 185
6 File TCVN 6592-1 : 2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 : Quy tắc chung
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/05/2022 - 08:17:59
,
Lượt xem: 214
7 File TCVN 7994-1 : 2009 Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 : Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/04/2022 - 08:53:44
,
Lượt xem: 157
8 File TCVN 6592-4-1 : 2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp Phần 4-1 : Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ - Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ kiểu điện cơ
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/04/2022 - 08:43:33
,
Lượt xem: 208
9 File TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/04/2022 - 08:57:16
,
Lượt xem: 138
10 File TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 01/04/2022 - 08:45:46
,
Lượt xem: 127
11 File TCVN 7114 – 3 : 2008 ECGÔNÔMI - Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 3 : Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2022 - 09:42:39
,
Lượt xem: 161
12 File TCVN 7114 – 1 : 2008 ECGÔNÔMI - Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 1 : Trong nhà
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 24/03/2022 - 09:35:18
,
Lượt xem: 107
13 File TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đo thị - Tiêu chuẩn thiết kế
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/03/2022 - 08:27:35
,
Lượt xem: 223
14 File TCVN 9385:2012 Chống sét cho công tình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 17/03/2022 - 08:23:56
,
Lượt xem: 390
15 File TCVN 9888-1:2013 Bảo vệ chống sét - Phần 1 : Nguyên tắc chung
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/03/2022 - 09:02:54
,
Lượt xem: 111
16 File TCVN 9888-2:2013 Bảo vệ chống sét - Phần 2 : Quản lý rủi ro
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/03/2022 - 08:59:17
,
Lượt xem: 93
17 File TCVN 9888-3:2013 Bảo vệ chống sét - Phần 3 : Thiệt hại vật chất đến kết cấu và nguy hiểm tính mạng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/03/2022 - 08:50:12
,
Lượt xem: 111
18 File TCVN 9888-4:2013 Bảo vệ chống sét - Phần 4 : Hệ thống điện và điện tử bên trong kết cấu
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/03/2022 - 08:39:47
,
Lượt xem: 89
19 File TCVN 7447-1:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1 : Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/03/2022 - 02:42:29
,
Lượt xem: 95
20 File TCVN 7447-4-41 : 2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp : Phần 4-41 : Bảo vệ An toàn - Bảo vệ chống điện giật
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/03/2022 - 10:30:49
,
Lượt xem: 156
21 File TCVN 3743 : 1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/03/2022 - 06:29:51
,
Lượt xem: 127
22 File TCXD 16 : 1986 TC Xây dựng Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 15/03/2022 - 06:18:14
,
Lượt xem: 252
23 File TCVN 9207 : 2012 : TC TK điện về đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/03/2022 - 08:55:35
,
Lượt xem: 358
24 File TCVN 9208 : 2012 : TC TK điện về Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/03/2022 - 08:50:38
,
Lượt xem: 337
25 File TCVN 9206:2012 : TC thiết kế điện về đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 14/03/2022 - 08:39:07
,
Lượt xem: 94
26 File Công văn 3075 CV-EVN-KTLĐ thí nghiệm định kỳ của EVN
Người đăng: MẶT TRỜI ĐỎ
,
Ngày đăng: 17/11/2021 - 01:50:26
,
Lượt xem: 1451
27 File Qui trình thí nghiệm máy biến áp điện lực
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 09/03/2020 - 02:25:03
,
Lượt xem: 2543
28 File Dự toán lắp đặt đường dây trạm biến áp
Người đăng: Phú ĐCN
,
Ngày đăng: 08/09/2019 - 10:12:17
,
Lượt xem: 1483
29 File Quy định hạng mục thí nghiệm định kỳ thiết bị truyền tải điện của EVN
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 11/07/2019 - 05:36:31
,
Lượt xem: 4231
30 File ĐLVN 18 : 1998 - Máy biến dòng đo lường - Quy trình kiểm định
Người đăng: biendt
,
Ngày đăng: 28/06/2019 - 02:09:33
,
Lượt xem: 1390