Transitor - Họ 2N

Transitor - Họ 2N


Dưới đây là họ transitor 2N. Tran này không nhầm do  USA sản xuất. Để Download datasheet các pác vui lòng vào : www.alldatasheet.com để lấy nó
Bảng mình họa các thông số của Transitor.2N109 GE-P 35V 0.15A 0.165W

2N1304 GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz

2N1305 GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz

2N1307 GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60

2N1613 SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz

2N1711 SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz

2N1893 SI-N 120V 0.5A 0.8W

2N2102 SI-N 120V 1A 1W <120MHz

2N2148 GE-P 60V 5A 12.5W[separator]

2N2165 SI-P 30V 50mA 0.15W 18MHz

2N2166 SI-P 15V 50mA 0.15W 10MHz

2N2219A SI-N 40V 0.8A 0.8W 250MHz

2N2222A SI-N 40V 0.8A 0.5W 300MHz

2N2223 2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50

2N2223A 2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50

2N2243A SI-N 120V 1A 0.8W 50MHz

2N2369A SI-N 40V 0.2A .36W 12/18ns

2N2857 SI-N 30V 40mA 0.2W >1GHz

2N2894 SI-P 12V 0.2A 1.2W 60/90ns

2N2905A SI-P 60V 0.6A 0.6W 45/100

2N2906A SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100

2N2907A SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100

2N2917 SI-N 45V 0.03A >60Mz

2N2926 SI-N 25V 0.1A 0.2W 300MHz

2N2955 GE-P 40V 0.1A 0.15W 200MHz

2N3019 SI-N 140V 1A 0.8W 100MHz

2N3053 SI-N 60V 0.7A 5W 100MHz

2N3054 SI-N 90V 4A 25W 3MHz

2N3055 SI-N 100V 15A 115W 800kHz

2N3055 SI-N 100V 15A 115W 800kHz

2N3055H SI-N 100V 15A 115W 800kHz

2N3251 SI-P 50V 0.2A 0.36W

2N3375 SI-N 40V 0.5A 11.6W 500MHz

2N3439 SI-N 450V 1A 10W 15MHz

2N3440 SI-N 300V 1A 10W 15MHz

2N3441 SI-N 160V 3A 25W POWER

2N3442 SI-N 160V 10A 117W 0.8MHz

2N3495 SI-P 120V 0.1A 0.6W >150MHz

2N3502 SI-P 45V 0.6A 0.7W 200MHz

2N3553 SI-N 65V 0.35A 7W 500MHz

2N3571 SI-N 30V 0.05A 0.2W 1.4GHz

2N3583 SI-N 250/175V 2A 35W >10MHz

2N3632 SI-N 40V 0.25A 23W 400MHz

2N3646 SI-N 40V 0.2A 0.2W

2N3700 SI-N 140V 1A 0.5W 200MHz

2N3707 SI-N 30V 0.03A 0.36W 100MHz

2N3708 SI-N 30V 0.03A 0.36W 80MHz

2N3716 SI-N 100V 10A 150W 4MHz

2N3725 SI-N 80V 0.5A 1W 35/60ns

2N3740 SI-P 60V 4A 25W >4MHz

2N3741 SI-N 80V 4A 25W >4MHz

2N3742 SI-N 300V 0.05A 1W >30MHz

2N3767 SI-N 100V 4A 20W >10MHz

2N3771 SI-N 50V 30A 150W POWER

2N3772 SI-N 100V 20A 150W POWER

2N3773 SI-N 160V 16A 150W POWER

2N3792 SI-P 80V 10A 150W 4MHz

2N3819 N-FET 25V 20mA 0.36W

2N3820 P-FET 20V 15mA 0.36W

2N3821 N-FET 50V 2.5mA 0.3W

2N3824 N-FET 50V 10mA 0.3W <250E

2N3866 SI-N 55V 0.4A 1W 175MHz

2N3904 SI-N 60V 0.2A .35W 300MHz

2N3906 SI-P 40V 0.2A .35W 250MHz

2N3909 P-FET 20V 10MA 0.3W

2N3958 N-FET 50V 5mA 0.25W

2N3963 SI-P 80V 0.2A 0.36W >40MHz

2N3972 N-FET 40V 50mA 1.8W

2N4001 SI-N 100V 1A 15W 40MHz

2N4033 SI-P 80V 1A 0.8W 150MHz

2N4036 SI-P 90V 1A 1W 60MHz

2N409 GE-P 13V 15mA 80mW 6.8MHz

2N4126 SI-P 25V 200mA HF

2N4220 N-FET 30V 0.2A

2N4236 SI-P 80V 3A 1W >3MHz

2N427 GE-P 30V 0.4A 0.15W B>40

2N428 GE-P 30V 0.4A 0.15W B>60

2N4286 SI-N 30V 0.05A 0.25W

2N4287 SI-N 45V 0.1A 0.25W 40MHz

2N4291 SI-P 40V 0.2A 0.25W 150MH

2N4302 N-FET 30V 0.5mA 0.3W

2N4347 SI-N 140V 5A 100W 0.8MHz

2N4348 SI-N 140V 10A 120W >0.2MHz

2N4351 N-FET 30V 30mA 0.3W 140KHz

2N4391 N-FET 40V 50mA 30E Up<10V

2N4392 N-FET 40V 25mA 60E Up<5V

2N4393 N-FET 40V 5mA 100E Up<3V

2N4401 SI-N 60V 0.6A 200MHz

2N4403 SI-P 40V 0.6A 200MHz

2N4416 N-FET 30V 15mA VHF/UHF

2N4420 SI-N 40V 0.2A 0.36W

2N4427 SI-N 40V 0.4A 1W 175MHz

2N4906 SI-P 80V 5A 87.5W >4MHz

2N4920 SI-P 80V 1A 30W

2N4923 SI-N 80V 1A 30W

2N5038 SI-N 150V 20A 140W 0.5us

2N5090 SI-N 55V 0.4A 4W 5mA

2N5109 SI-N 40V 0.5A 2.5W 1.5GHz

2N5116 P-FET 30V 5mA 150E Up<4V

2N5154 SI-N 100V 2A 10W

2N5179 SI-N 20V 50mA 0.2W >1GHz

2N5192 SI-N 80V 4A 40W 2MHz

2N5240 SI-N 375V 5A 100W >2MHz

2N5298 SI-N 80V 4A 36W >0.8MHz

2N5308 N-DARL 40V 0.3A 0.4W B>7K

2N5320 SI-N 100V 2A 10W AFSWITCH

2N5322 SI-P 100V 2A 10W AFSWITCH

2N5401 SI-P 160V 0.6A 0.31W

2N5416 SI-P 350V 1A 10W 15MHz

2N5433 N-FET 25V 0.4A 0.3W 7E

2N5457 N-FET 25V 1mA Up<6V

2N5458 N-FET 25V 2.9mA UNI

2N5460 P-FET 40V 5mA Up
2N5461 P-FET 40V 9mA 0.31W

2N5462 P-FET 40V 16mA Up
2N5484 N-FET 25V 5mA 0.31W

2N5485 P-FET 25V 4mA Up<4V

2N5551 SI-N 180V 0.6A 0.31W VID.

2N5589 SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz

2N5639 N-FET 30V 10mA 310mW

2N5672 SI-N 150V 30A 140W 0.5us

2N5680 SI-P 120V 1A 1W

2N5682 SI-N 120V 1A 1W >30MHz

2N5684 SI-P 80V 50A 200W

2N5686 SI-N 80V 50A 300W >2MHz

2N5770 SI-N 30V 0.05A 0.7W >900MHz

2N5771 SI-P 15V 50mA 625mW >850MHz

2N5876 SI-P 80V 10A 150W >4MHz

2N5878 SI-N 80V 10A 150W >4MHz

2N5879 SI-N 60V 10A 150W >4MHz

2N5884 SI-P 80V 25A 200W AFPOWSW

2N5886 SI-N 80V 25A 200W >4MHz

2N6031 SI-P 140V 16A 200W 1MHz

2N6050 P-DARL+D 60V 12A 100W

2N6059 SI-N 100V 12A 150W

2N6083 SI-N 36V 5A PQ=30W 175MHz

2N6098 SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH

2N6099 SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH

2N6109 SI-P 60V 7A 40W 10MHz

2N6124 SI-P 45V 4A 40W

2N6211 SI-P 275V 2A 20W 20MHz

2N6213 SI-P 400V 2A 35W >20MHz

2N6248 SI-P 110V 15A 125W >6MHz

2N6284 N-DARL 100V 20A 160W B>75

2N6287 P-DARL 100V 20A 160W

2N6292 SI-N 80V 7A 40W

2N6356 N-DARL 50V 20A 150W B>150

2N6422 SI-P 500V 2A 35W >10MHz

2N6427 N-DARL 40V 0.5A 0.625W

2N6476 SI-P 130V 4A 16W 5MHz

2N6488 SI-N 90V 15A 75W

2N6491 SI-P 90V 15A 30W

2N6517 SI-N 350V 0.5A 0.625W >40

2N6520 SI-P 350V 0.5A 0.625W >40

2N6547 SI-N 850/400V 15A 175W

2N6556 SI-P 100V 1A 10W >75MHz

2N6609 SI-P 160V 16A 150W 2MHz

2N6660 N-FET 60V 2A 6.25W 3E

2N6661 N-FET 90V 2A 6.2W 4E

2N6675 SI-N 400V 15A

2N6678 SI-N 400V 15A

2N6716 SI-N 60V 2A 2W 50MHz

2N6718 SI-N 100V 2A 2W 50MHz

2N6725 N-DARL 60V 2A 1W B>15K

2N6728 SI-P 60V 2A 2W >50MHz

2N697 SI-N 60V 1A 0.6W <50MHz

2N7002 N-FET 60V 0.115A 0.2W 7E5

2N914 SI-N 40V 0.5A <40/40NS SW

2N918 SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz |

Bình Luận
Cùng danh mục: Thông tin linh kiện điện tử

Sò nóng lạnh - Peltier

18/06/2017 10:30:51 / Lượt xem: 16588 / Người đăng: biendt

Tấm bán dẫn siêu công nghệ còn gọi sò nóng - lạnh hay chip peltier là cấu kiện bán dẫn có tính chất làm lạnh một mặt mặt còn lại được làm nóng .Nói rõ hơn là miếng bán dẫn nhỏ, nhẹ và công suất mạnh (50W) này giúp hút nhiệt mặt có chữ kí hiệu phía trên và thải qua bề mặt bên kia

Stm32f429 Discovery với 2.4" QVGA TFT LCD

23/01/2016 10:30:10 / Lượt xem: 2133 / Người đăng: nhibk

Stm32f429 Discovery, vi xử lý STM32F407VG với 2.4" QVGA TFT LCD chạy Linux, giúp tìm hiểu dòng vi điều khiển ARM Cortex M4 kết hợp lõi DSP hỗ trợ SDRAM

Module công suất nghịch lưu 3 pha điều khiển động cơ FSBB20CH60

11/01/2015 22:50:04 / Lượt xem: 9731 / Người đăng: biendt

Hiện nay việc ứng dụng các module công suất tích hợp vào các bài toán công suất thay thế được vô số những linh kiện rời bởi vì nó có những ưu điểm như hạn chế tối ưu không gian mạch in, khả năng chống nhiễu tốt, thiết kế mạch đơn giản, hoạt động ổn định, giá thành rẻ đi nhiều và đã đáp ứng đủ các yêu cầu về điều khiển động cơ

LM2585 - IC đóng cắt chuyển đổi Flyback, 3A

08/12/2011 14:30:35 / Lượt xem: 5720 / Người đăng: biendt

Các bộ biến đổi nguồn DC ngày nay không thể thiếu trong các thiết bị điện, điện tử. Nguyên lý chính của các bộ nguồn này đều dựa trên việc điều chế PWM. ( Điều chế độ rộng xung đầu ra). Nên các IC đóng cắt xung cũng được phổ biến và ứng dụng vào trong các bộ biến đổi DC. LM2585 là một IC tích hợp . Có chức năng tạo xung, điều chế xung đầu ra, có phản hồi, có mạch công suất đầu ra.

Diode xung - 1N4148

24/07/2011 10:47:18 / Lượt xem: 19179 / Người đăng: biendt

Đây là loại diode có thời gian phục hồi nhanh. Đóng cắt được các xung có tần số rất cao và các đường truyền tín hiệu xung trong các mạch tín hiệu. 1N4148 không giống như các diode chỉnh lưu thông thường. Ngoài nó có chức năng đóng cắt được tần số cao nó còn có chức năng của của một diode thông thường. Nhưng thường được sử dụng cho các mạch đóng cắt với tần số cao., hay để ngăn tín hiệu ngược...với công suất rất thấp

Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến