Danh sách bài viết

Đàn ocgan dùng Lm3909

25/07/2010 22:40:35 / Lượt xem: 2297 / Người đăng: biendt

Sử dụng IC tạo tần số âm thanh khác nhau tương ứng với đầu vào khác nhau.Với mạch khá đơn giản như thế này thì chúng ta có thể tạo …

Khuyếch đại công suất âm thanh 170W cho Loa

26/07/2010 05:19:18 / Lượt xem: 3219 / Người đăng: biendt

Linh kiện :R1=68Kohm   C1=2.2uF 100V MKT   Q2=MJE340R2=2.2Kohm   C2=1nF 100V MKT   Q3=BD139R3-6=22Kohm   C3-8-9-10-11-14-15=100NF   Q4=BC546BR4-22-23=1Kohm   C4=33pF 160V  polystyrene   Q5=BC556BR5-8-10-14=560 ohm   C5=47pF  160V polystyrene   Q6=MJE15030R7-9=3.3Kohm 5W   C6-7=100uF  63V   Q7=MJE15031R11-15=150 ohm   C12=470pF  160V polystyrene   Q8-9=MJ15003R12-13=15Kohm   C13=680nF 100V MKT …

Khuyếch đại âm thanh cho loa 6W

26/07/2010 05:20:20 / Lượt xem: 2516 / Người đăng: biendt

Linh kiện :R1=10Kohm   C1=470nF 100V MKT   Q1=BD242CR2-3=130ohm   C2=22pF ceramic   Q2=BD241CR4=68Kohm   C3-5=100nF 100V MKT   RV1=100KohmR5-6=1ohm 1W   C4=220nF 100V MKT   M1=8ohm >20W LoudspeakerR7=0.5ohm 1W   IC1=NE5534

Khuyếch đại âm thanh 2x18W dùng TDA1516Q

26/07/2010 05:23:17 / Lượt xem: 1848 / Người đăng: biendt

Linh kiện:C1-2=220nF 100V MKT   D1-2=1N5408   F1=3A FuseC3-4=100nF 100V MKT   IC1-2=TDA1516Q   S1=2X2 SWC5-6=2200uF 25V   M1-2=Loundspeaker 30W/4ohm

Khuyếch đại âm thanh 2x5W dùng TDA1516Q

26/07/2010 05:21:31 / Lượt xem: 1897 / Người đăng: biendt

Linh kiện :C1-2=220nF 100V MKT   C5=2200uF 25V   IC1=TDA1516QC3=100uF 25V   C6-7=1000uF 40V   F1=2A FuseC4=100nF 100V MKT   D1=1N5408   M1-2=Loudspeaker 10w/4ohm

Khuyếch đại âm thanh 35W với LM391

26/07/2010 05:24:37 / Lượt xem: 1959 / Người đăng: biendt

Linh kiện :R1-3-5-8-10=1Kohm   C1=2.2uF 63V   TR1=10K biến trởR2-7-11=100Kohm   C2=4.7uF 25V   D1-2=IN4002R4-6=4.7Kohm   C3-17=47uF 63V   IC1=LM391R9-12=100ohm   C4-8-9=1nF 100V   Q1=BD139R13=47Kohm   C5=47nF 100V   Q2=BD140[separator]R14-15=0.15ohm 5W   C6=22pF ceramic   Q3=TIP2955R16=1ohm 2W carbon 5%   C7-11-12-13=100nF 100V MKT …

Khuyếch đại công suất âm thanh 65W

26/07/2010 05:27:21 / Lượt xem: 2806 / Người đăng: biendt

Tần số âm thanh là 1.5 đến 125KhzR1-15-16-21-22-17-18=1Kohm   R33=68ohm 5W   Q1-2=BC550CR2=47Kohm   R35-36=6.8ohm 1W   Q3-4=BC560CR3-4=10Mohm   TR1=1Kohm trimmer   Q5=BC560C[separator]R5-6-13-14=1.2Kohm   TR2=1Mohm trimmer   Q6=BC550CR7-12=47ohm   C1=2.2uF 63-100V MKT   Q7-11=BD140R8-9-10-11=22ohm   C2=1nF 100V MKT   Q8-9-10=BD139R19=82ohm   C3-4=2.7nF 100V …

Mạch khuyếch đại âm thanh 45W với HEXFET

26/07/2010 05:26:05 / Lượt xem: 3965 / Người đăng: biendt

Mạch này được cung cấp với 1 nguồn giống như mạch khuyếch đại trên với đâu ra :+V1=+32V   -V1=-32V   +V2=+12V   -V2=-12V   +V3=+32V[separator]Linh kiện :R1=47Kohm   C1-2-6-7=100nF 100V MKT   Q5-6=IRF9540R2-12=1Kohm   C3-4=22uF 25V   …

Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến